Om oss – gammal

VI UTVECKLAR SKOLAN SOM KONSTRUM

Konstdepartementet vill ge elever i skolan medskapande möten med professionella konstnärer. Vi tror på styrkan i att nå kunskap genom konstnärliga processer, och erbjuder workshops inom hela bild- och formområdet – anknutna till skolans olika ämnen.

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum.  Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Initiativtagare och intention

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Visionen är att professionella konstnärer tillsammans med elever undersöker skolan som konstrum och att eleverna i dessa möten med konstnärer, kan utveckla visuell litteracitet och få ökad kunskap i och om konstnärliga metoder och processer.

Det är viktigt att alla barn får möta professionella utövare inom olika konstområden och därmed möta varierade uttryckssätt. I grunden är det en fråga om demokrati och jämlikhet. Konstdepartementets aktiviteter relaterar direkt till skolans uppdrag – att erbjuda kulturupplevelser men också att införliva estetiska lärprocesser inom samtliga skolämnen.

VETA MER?

Vill du veta mer om eller få hjälp med Skapande skola-ansökningar eller vill få hjälp att hitta konstworkshops som passar till ett specifikt TEMA?

Maila Josefina Björk josefina@konstdepartementet.se
eller Stina Bülow stina@konstdepartementet.se

Vill du veta mer om satsningen generellt?

Maila Camilla Eltell INFO@KONSTDEPARTEMENTET.SE


Bredd av konstinriktningar

Tanken att samla utövare från fyra olika centrumbildningar på plattformen är att projektet vill förstärka och visa hela den bredd av konstnärligt arbete som finns, dessutom blir det ett naturligt sätt att samla bild- och form på en gemensam plats. Det är viktigt för elever att få tillgång till alla de metoder och konstnärliga perspektiv som representeras av olika konstnärliga yrkesgrupper.

 


 

CENTRUMBILDNINGAR PÅ BILD- OCH FORMOMRÅDET

Centrumbildningar är medlemsbaserade organisationer som verkar nationellt inom respektive konstområde och som bland annat har arbetsförmedlande insatser för att bredda och stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden. Initiativtagande och samverkande centrumbildningar är de fyra nedan beskrivna:

KONSTNÄRSCENTRUM

Konstnärscentrum öst finns för att koppla ihop konstnärer och beställare av konst. Vi hjälper beställare att hitta rätt konstnärer och konstnärer att hitta rätt beställare. Resultatet? Arbetsmöjligheter för konstnärer och högkvalitativ konst för våra beställare. Framförallt fokuserar Kc öst på uppdragsförmedling för konst inom skolan och konst i offentliga miljöer. Alla typer av organisationer och företag kan dock vända sig till oss för att få hjälp med utbildningsprojekt eller konstnärliga gestaltningar – från idé och inspiration till fullbordat uppdrag.

Läs mer här

 

CENTRUM FÖR FOTOGRAFI

Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin. Genom utställningar och program söker föreningen främja en diskussion om fotografiska bilders roll och funktion i samhället, i historiskt perspektiv och i vår samtid. Genom att skapa nya kontaktytor mellan fotografins område och samhällets övriga näringar söker föreningen nya vägar till arbetstillfällen för sina medlemmar.

Läs mer här

 

ILLUSTRATÖRCENTRUM

Med över 1300 medlemmar över hela landet är Illustratörcentrum Sveriges största förmedlare av professionella bild-och formskapare. Vi förmedlar både kontakter och uppdrag åt många av landets främsta illustratörer, serietecknare, formgivare, speldesigner och animatörer – och skapar på så sätt fler arbetsmöjligheter samt stärker bild-och formfältet som ett hållbart yrkesområde. Här på Konstdepartementet erbjuder våra medlemmar ett brett utbud av kulturaktiviteter riktade till din skola inom bl.a. barn- och ungdomsböcker, serieteckning, kreativt berättande, designprocessen, bildstöld, färglära och visuellt tänkande.

Läs mer här

 

KONSTHANTVERKSCENTRUM

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har drygt 700 medlemmar och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Genom att skapa synlighet och sprida kunskap om svenskt konsthantverk nationellt och internationellt, förmedla kontakter och uppdrag, samt främja dialog och nätverksmöjligheter, verkar Konsthantverkscentrum för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina medlemmar och stärka konsthantverket som ett självständigt konst- och kunskapsfält.

Läs mer här