ARTIKEL

Postkodstiftelsen om samarbetet

Konstdepartementet är väldigt glada över samarbetet med Postkodstiftelsen. Nu har vi stöd i arbetet att komma vidare ut med vår mission att koppla samman fler bild- och formkonstnärer och deras samskapande konstprojekt med barn och unga i skolan.

Så här säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen

”Barns egna skapande och deltagande i konstnärliga processer i skolan kan bidra till att stärka deras kreativitet, uttrycksförmåga och förståelse för sin omvärld, men också deras lärande i andra ämnen. För att barn över hela landet ska få jämlika förutsättningar att möta professionell bild- och formkonst och få tillgång till ett skolanpassat kulturutbud krävs dock en fungerande infrastruktur, som idag saknas. Detta vill Konstdepartementet ändra på. Vi är stolta över att möjliggöra för fler barn att få utforska sin kreativitet och uttrycksförmåga genom ett ökat kulturutbud”.

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen
Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen

Vad händer i projektet?

  • Konstdepartementet etableras i flera regioner genom utveckling av regionalt anpassade konstprojekt i dialog med lokala konstnärer,
  • Plattformen ska vidareutvecklas, workshops ska anordnas, långsiktig finansiering säkras samt kommunikationsmaterial och en handbok som kan användas både i skolan och av konstnärer ska tas fram,
  • Kunskapsspridande insatser ska också genomföras för att stärka frågan om vikten av kultur i skolan generellt.
  • Statistik och data samlas in i samarbete med ett externt utredningsorgan.

Varför fick projektet stöd?

Projektet ökar tillgången till bild- och formkonst i skolor över hela landet, bidrar till att utveckla både barn och ungas visuella litteracitet och skolans användning av konst i undervisningen. Projektet bidrar till Postkodstiftelsens arbete inom jämlik tillgång till kultur.

Forskning visar att barns egna skapande och deltagande i konstnärliga processer i skolan bidrar till att stärka barnens kreativitet, uttrycksförmåga och förståelse för sin omvärld, men också deras förståelse och lärande i andra skolämnen. Utrymme för eget skapande är en del av den svenska läroplanen för grundskolan och stödsystemet med Skapande skola, syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. För att elever över hela landet ska få tillgång till ett skolanpassat kulturutbud krävs dock en fungerande infrastruktur som idag saknas på många platser i landet. Tillgången till konstens olika språk blir därför starkt beroende av enskilda lärares kunskap och engagemang. Inom bild- och formområdet är utmaningarna särskilt tydliga. Endast en till två procent av kulturupplevelserna i skolan kan kopplas till bild och form.

I detta projekt vill Konstdepartementet förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan, skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka utanför storstadsområdena samt bidra till att utveckla skolans läroprocesser.

Om Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar de också stödja dem som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan till exempel handla om att organisationer får möjlighet att testa och utveckla nya metoder, eller samverka med andra organisationer som besitter annan expertis än deras egen. Även om de bara kan ge organisationerna stöd under en begränsad period så är deras förhoppning att projekten får långsiktiga effekter. De ser positivt på att projekten innefattar utbildning och informationsarbete som kan förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.

postkodstiftelsen.se