Platsen och verket – skulptural, platsspecifik konst

Hur kan vi aktivera eller förändra en plats med hjälp av konst? I denna Workshop skapar vi skulptur i gips utifrån en specifik plats

Hur kan vi aktivera eller förändra en plats med hjälp av konst? I denna Workshop skapar vi skulptur i gips utifrån en specifik plats

Beskrivning

Vad är ett platsspecefikt verk? Vad är skulptur? Hur kan man förändra en plats eller en miljö och aktivera den på nya sätt? Detta är frågor som vi tar oss an i denna tredagars-workshop som fokuserar på skapandeprocess och där eleverna ges en idé för att kunna göra den till sin egen.

Att skapa konst kan visa på alternativa verkligheter - och på så sätt utvidga utrymmet för den fria tanken.

Barnen ska själva få möjlighet att påverka vad som visas i sin skolmiljö och ha rätt att påverka den.

Barn är gjorda för att skapa och min uppgift är att ge dem möjlighet till det.

Målsättning

Grundtanken med denna workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga insikter och upptäckter.

Eleverna får möjlighet att utforska den egna blicken på sin omgivningen och får uppleva en materialbaserad skapandeprocess där de varvar handens arbete med reflektion. De får utvecklad materialkännedom och övar sig i att undersöka, göra egna konstnärliga val och ta beslut.Eleverna kommer få chans att lära sig att samarbeta och skapa på ett sätt där den stora tyngdpunkten ligger i processen samt utvärderingsarbetet där man också får möjlighet att sätta ord på det man skapat. Detta bidrar till att man lär sig att samtala kring process och resultat och på så sätt forma ett språk kring det egna skapandet.

Tillvägagångssätt

Inledningsvis så kommer jag att prata om skulptur i allmänhet och platsspecifika verk i synnerhet, där jag kommer att visa exempel på konstnärer som jobbar/har jobbat platsspecifikt i sitt konstnärsskap samt vad de gjort. Hur det kan det se ut och vilka tankar kan det innefatta? Eleverna kommer i små grupper att få hitta en plats i skolan eller i dess direkta närområde som de själva vill skapa sitt skulpturala verk utifrån. Därefter så går jag igenom hur man i ståltråd, ballonger, skumgummi och gips kan skapa skulpturala former för att så småningom måla dem och placera dem på just den platsen de valt. Idén är att skulpturerna som eleverna skapar på ett eller annat sätt ska utgå från deras utvalda plats samt att verken förändrar själva platsen, det kan aldrig bli fel då alla konstverk aktiverar platsen de placeras på vilket öppnar upp för nya tankar. Jag uppmuntrar eleverna att ta egna intiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt, här är det processen som är det absolut viktigaste.

Eleverna kommer att hinna påbörja sina gipsskulpturer under första tillfället, vid andra tillfället så färdigställs alla skulpturer för att tredje tillfället målas och placeras ut på den platsen som de från början valt där vi även kommer att avsluta vår process med att samtal kring tankarna som fanns från början, processen och vad de nu ser på platsen de valt. Här skapar vi ett språk för vår skapandeprocess.

Lokalbehov och teknik

Ett större rum med tillgång till vatten.
Skyddsdukar till bord
Gärna en projektor men det går även att genomföra utan

Särskilt för detta projekt

Saxar och blyertspennor får gärna finnas på plats

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Offentlig konst, Skulptur

Tema

Fantasi, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.