PROJEKT

Varför gör vi på detta viset?

Vi gestaltar normer med fotografi!

Beskrivning

Vem är det som bestämmer hur vi ska vara som unga idag, hur vi ska se ut eller vem vi får bli kära i? Vi gestaltar normer med fotografi!

Vad är det som får oss att känna att vi “borde” vara eller göra på ett visst sätt? Är det miljöer, saker eller personer? Vilka normer och ideal finns runtomkring oss och i vilka situationer kan vi känna oss pressade att leva upp till dem – eller inspireras att bryta mot dem och gå vår egen väg?

I projektet Varför gör vi på detta viset? utforskar vi normer och ideal med hjälp av fotografi. Projektet börjar med att vi tillsammans gör en “normkarta” och reflekterar i grupp: vad betyder det att någonting – som ett visst utseende eller ett beteende – är en norm? Vad finns det för olika exempel? Är normer bra eller dåligt? Med “normkartan” som inspiration får eleverna sedan två och två ta (minst!) ett fotografi med egna mobiltelefoner eller iPads – fotografier som gestaltar en norm eller ett ideal, något normbrytande, eller en känsla kopplad till normer och normbrytande.

Målsättning

Eleverna får reflektera över vilka normer och ideal som formar deras vardag, hur de påverkas av dem och hur de i sin tur kan påverka normerna. De får pröva på ett gestaltande arbete där de får uttrycka och formulera sina tankar och känslor i bild. Under projektet får de se såväl kommersiella och dokumentära som iscensatta och konceptuella bilder att inspireras av, och får på så vis kunskap om olika sätt att arbeta med fotografi som uttryckssätt.

Tillvägagångssätt

Jag berättar kort om vad normer och ideal är, och håller en presentation med bildvisning där jag berättar om hur jag har arbetat med normer och ideal i mitt arbete som fotograf, journalist och författare.

Dags för normkartläggning! Eleverna får två och två ett frågeunderlag att spåna kring. Exempel på frågor: “När du tänker att du ‘måste’ vara på ett visst sätt – hur känns det då? Kan du ge exempel på några inspirerande normbrytare?” Utifrån svaren gör vi en gemensam normkarta på tavla eller whiteboard.

Eleverna får självständigt ta fotografier två och två, där de får försöka gestalta en norm eller ett ideal, något normbrytande, eller en känsla kopplad till normer och normbrytande.

Vi samlar in bilderna från projektet och har bildvisning på projektor med diskussion.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum samt möjlighet för eleverna att röra sig fritt i skolbyggnaden eller i närområdet för att fotografera. iPads eller egna mobiltelefoner att fotografera med, med möjlighet att mejla bilder. Projektor eller tv att visa bilder på.

Särskilt för detta projekt

Fotograferingen kan också, i en längre workshop, kombineras med textskrivande. Jag har en examen i litterär gestaltning och arbetar sedan 20 år som journalist och författare parallellt med mitt fotografiska arbete. Jag diskuterar gärna sådana önskemål tillsammans med lärare för att hitta en passande form.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema