Användaravtal

Användaravtal mellan Användare och Konstdepartementet.se för användare på digitala plattformen Konstdepartementet.se

Definitioner

Administratör
Medarbetare på Konstdepartementet.se

Konstnär
Professionell konstnär med medlemskap i någon av de samarbetande centrumbildningarna Konstnärscentrum, Illustratörcentrum, Centrum för fotografi samt Konsthantverkscentrum

Skola
Skolpersonal som använder den digitala plattformen Konstdepartementet.se

Användare
Konstnär eller Skola

Konstdepartementet.se
Digital plattform för förmedling av professionella bild- och formkonstnärer till uppdrag i skolan

Samarbetspartner
Någon av centrumbildningarna som utgör partnergruppen som står bakom Konstdepartementet.se; Konstnärscentrum, Illustratörcentrum, Centrum för fotografi eller Konsthantverkscentrum

————————————————————————

 1. Att använda Konstdepartementet.se

Varje Användare som registrerar sig på Konstdepartementet.se gör så med en mailadress och får då ett unikt lösenord vilket blir Användarens inloggningsuppgifter. Det är viktigt att Användaren sparar sina inloggningsuppgifter på ett säkert ställe så inte obehöriga kan utnyttja dem felaktigt.

Om inget annat är angivet och skriftligen godkänt av Konstdepartementet.se får en Användare inte för egen räkning eller för tredje part kopiera, överföra, lagra, publicera, ändra, anpassa, översätta eller skapa derivat från/av Konstdepartementet.se utom för vad som krävs för att använda systemet enligt detta Användaravtal.

Konstdepartmentet.se har rätten att stänga av eller osynliggöra en Användare om den inte följer Användaravtalet eller svensk rätt. Vid Användaravtalets upphörande upphör all rätt för Användare att använda Konstdepartementet.se.

Användarvillkoren gäller så länge Konstdepartementet.se finns och Användaren har ett konto på den digitala plattformen.

 

 1. Information inlagd på Konstdepartementet.se

För att fullgöra den tjänst som Konstdepartementet.se tillhandahåller accepterar användare att den digitala plattformen lagrar: personuppgifter som Användaren registrerar i sin profil och Skoluppdrag som Användaren lägger upp på Konstdepartementet.se. Användare godkänner att Konstdepartementet.se anlitar tredje part för att lagra informationen. Se vår integritetspolicy

Användaren bär själv ansvar för att all inlagd information är förenlig med villkoren för användning på Konstdepartementet.se samt svensk rätt.

Personuppgifter som finns på Konstdepartementet.se är uppgifter som Användaren registrerat på den digitala plattformen om sig själv. Användare godkänner att Konstdepartementet.se anlitar tredje part för att lagra personuppgifter. Konstdepartementet.se och de bolag som anlitas för hantering och lagring av icke känsliga personuppgifter och annan information, vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas på säkert sätt.

Uppgifter om bankkonton eller annan information som ger tillgång till ekonomiska tillgångar är inte till fullo skyddat av systemet enligt GDPR.

 

 1. Skoluppdrag

Konstdepartementet.se har rätten att skicka skoluppdrag som lagts upp på den digitala plattformen till Skolor och andra organisationer. Detta gäller även att sprida Skoluppdrag på sociala medier, i nyhetsbrev eller i tryckt publikation.

Konstdepartementet.se får inte sälja innehåll i något skoluppdrag till tredje part.

Bilder på barn som läggs upp av Konstnär på Konstdepartementet.se måste ha medgivande från förälder för att de ska godkännas. Om det inte finns medgivande från barn på bild eller i rörlig bild förbehåller sig Konstdepartementet.se rätten att ta bort dessa bilder eller filmer.

Konstdepartementet.se har rätten att ta bort material som inte följer Användaravtalet eller svensk rätt.

 

 1. Upphovsrätt och Immateriella rättigheter

Konstnärer som skapar skoluppdrag på Konstdepartementet.se måste äga rättigheterna till allt material som används i skoluppdraget. Konstdepartementet.se tar inte ansvar för och kan inte bli skadeståndsskyldiga gentemot tredje part om en Konstnär inte äger rättigheterna för materialet som används i skapandet av ett skoluppdrag.

Konstdepartementet.se har inte upphovsrätt till Konstnärernas material och har endast nyttjanderätt av materialet för lagring och spridning enligt tidigare beskrivning.

Konstdepartementet.se har äganderätten till koden, texter, design, bilder, filmer som finns på hemsidan som laddats upp av organisationen själv.

 

 1. Kostnad

Det finns ingen kostnad kopplat till användandet av Konstdepartmentet.se. Skolor betalar endast för genomförda skoluppdrag och bokningsavgifter om en avbokning sker på Skolans bevåg efter det att en Konstnär accepterat en bokningsförfrågan från samma skola.

 

 1. Support

Support för eventuella problem som uppstår vid användandet av Konstdepartementet.se anmäls till Administratör genom att skicka ett mail till

 

 1. Driftsäkerhet

Konstdepartementet.se garanterar inte att den digitala plattformen ska fungera felfritt eller utan några driftstörningar. Fel som en Användare uppmärksammar skickas skriftligen till Administratör

Konstdepartmentet.se är inte skyldiga att ersätta användare för skada, förlorad tid, vinst eller data vid eventuellt driftstopp.

Användare har inte heller skadeståndsskyldighet gentemot Konstdepartementet.se så länge den digitala plattformen används för tilltänkt ändamål, angivna instruktioner, enligt detta Användaravtal och svensk lagstiftning.

 

 1. Dataskydd

Konstdepartementet.se håller god säkerhet på den digitala plattformen men kan inte garantera att inlagt material skyddas mot intrång och piratkopiering. Användare accepterar att tekniska framsteg av dem som försöker bryta koder och kryptering utvecklas snabbare än tekniken för kryptering och säkerhet och att det inte finns en absolut säker webbplats. Användaren accepterar att offentliggörandet av digitaliserade uppgifter i samband med publicering på Konstdepartementet.se möjliggör för materialet att bli kopierat och för oärliga människor att dra nytta av kopiering. Användare samtycker till att Konstdepartementet.se med de åtgärder som redogjorts för och utifrån gällande förutsättningar inte försummar eller brister i omsorg om att skydda Användarnas rättigheter avseende upphovsrätt.

Bolaget är ansvarigt för skada som åsamkats Användare p.g.a grov vårdslöshet, uppsåt avseende Konstdepartementet.se säkerhet eller skydd av Användarnas rättigheter.

Konstdepartementet.se hostar allt material och den digitala plattformen i EU.

 

 1. Ändring av användarvillkoren

Konstdepartementet.se har rätten att ändra Användaravtalet vid vilken given tid som helst. Detta meddelas registrerade Användare 14 dagar innan ändringen inträder om inget annat angivits.

 

 1. Överlåtelse av rättigheter

Användare äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till tredje part. Det står dock Konstdepartementet.se fritt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Användaravtal till tredje part.

 

 1. Force Majeure

Ingendera parten ska stå ansvarig för misstag eller försening av åtaganden enligt detta avtal som är utanför dennes rimliga kontroll.

 

 1. Skriftligt

Alla klagomål, beivrande etc. ska göras skriftligen till Konstdepartmentet.se med mottagningsbevis.

 

 1. Tvist

För dessa Användarvillkor tillämpas svensk rätt. Tvist ska prövas i svensk domstol.

 

 1. Hela överenskommelsen

Detta Användaravtal inklusive efterföljande ändringar utgör hela överenskommelsen mellan parterna avseende tillgång till och användning av Konstdepartementet.se.
(Andra avtal finns för Bokning och Konstdepartementet.se har även en Integritetspolicy.)